Międzyresortowy Zespół do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich RP materiałów niebezpiecznych

Międzyresortowy Zespół do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich RP materiałów niebezpiecznych

„W dniu 20 października 2022 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie, które otwiera nowy etap w pracach administracji publicznej nad problematyką materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego” – czytamy na stronie Ministerstwa InfrastrukturyZarządzenie nr 345 Prezesa Rady Ministrów powołuje nowy Międzyresortowy Zespół do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych.

Powołanie tego Zespołu jest bezpośrednim następstwem zakończenia prac analogicznego zespołu – Międzyresortowego Zespołu ds. zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych. Rozpoczął on prace w 2020 r., krótko po pamiętnej kontroli NiK-u, która negatywnie oceniła pracę organów administracji morskiej i środowiska w kontekście substancji niebezpiecznych zalegających na dnie Bałtyku. W ciągu dwóch lat jego działalności, pracę Zespołu niezwykle trudno było ocenić, gdyż do opinii publicznej nie zostały przekazane żadne oficjalne ustalenia.

Z komunikatu opublikowanego na stronie Ministerstwa Infrastruktury dowiadujemy się jednak, że rekomendacje zawarte w sprawozdaniu z jego działalności, obejmują „w pierwszej kolejności formalne powołanie nowego zespołu do spraw materiałów niebezpiecznych zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, działania celem zabezpieczenia potrzebnego finansowania oraz przygotowanie rekomendacji zmian ustawowych regulujących systemowo sprawy zatopionych materiałów niebezpiecznych”.

Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie rekomendacje Zespołu dla Rady Ministrów:

  • „Zabezpieczenie finansowania wystarczającego na obsługę pracy zespołu oraz zrealizowanie operacji przebadania i zneutralizowania dwóch najbardziej zagrażających środowisku morskiemu wraków: Franken i Stuttgart”.
  • „Zlecenie zespołowi przygotowania projektu przepisów o charakterze specjalnym (na poziomie ustawowym) regulujących kompleksowo kwestie związane z ewentualnym usuwaniem zagrożeń spowodowanych przez materiały niebezpieczne zatopione w obszarach morskich RP”

W skład nowopowołanego wchodzą: minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (przewodniczący Zespołu), Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw klimatu, minister właściwy do spraw aktywów państwowych, minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw zagranicznych.

Dwa lata temu, gdy informowaliśmy o powołaniu pierwszego Zespołu, który podejmował kwestię substancji niebezpiecznych zatopionych na dnie Bałtyku, napisaliśmy: „czekamy na rezultaty i trzymamy kciuki, aby tym razem działania nie zakończyły się jedynie na powołaniu Zespołu”. Choć rekomendacje zawarte w sprawozdaniu formułują ambitne cele, to wciąż są to jedynie rekomendacje. Nasze nadzieje pozostają więc aktualne – czekamy na podjęcie realnych działań.

Fot. Michał Czermiński 

Udostępnij na: