Polskie połowy bałtyckie w programie MSC: trwa proces oceny

Proces certyfikacji polskich połowów na Bałtyku

Do oceny pod kątem zgodności z wymogami Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC przystąpiły cztery polskie organizacje rybackie poławiające bałtyckiego szprota i śledzia oraz ryby płaskie: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo, Krajowa Izba Producentów Ryb oraz Organizacja Producentów Ryb Bałtyk. Fundacja MARE jest aktywnie zaangażwoana w proces oceny i pośredniczy w kontaktach pomiędzy jednostką certyfikującą a polskimi organizacjami rybackimi.

Dn. 2 czerwca br. jednostka certyfikująca Sai Global opublikowała Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji (ang. Announcement Comment Draft Report) dotyczący połowów bałtyckiego śledzia i szprota. Z kolei 8 lipca br. opublikowany został Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji dotyczący połowów bałtyckich ryb płaskich.
Od momentu publikacji raportów interesariusze mają 60 dni, aby dostarczyć pisemne komentarze oraz przekazać materiały i informacje, które powinny być wzięte pod uwagę przez zespół oceniający.

Jednocześnie od 7 do 11 września przeprowadzone zostały wizyty terenowe, podczas których zespół oceniający przeprowadził rozmowy z przedstawicielami rybołówstwa i interesariuszami, biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone kwestie i problemy. Ze względu na pandemię Covid-19 w przypadku procesu certyfikacji polskich połowów bałtyckich zdecydowano się skorzystać z derogacji MSC, pozwalającej na zdalne przeprowadzenie audytu.

Zespół oceniający wykorzysta wszystkie zebrane informacje, aby zweryfikować wstępnie przyznaną rybołówstwu punktację dla poszczególnych wskaźników, a wyniki tej pracy zostaną ujęte we Wstępnym Raporcie dla Klienta i do Recenzji (ang. Client and Peer Review Draft Report), który zostanie przekazany do recenzji ekspertów oraz przedstawicieli ocenianego rybołówstwa.

Po zakończeniu etapu recenzji dokonanej przez niezależnych ekspertów, jednostka certyfikująca opublikuje Wstępny Raport do Konsultacji Publicznych (ang. Public Comment Draft Report) w internetowej wyszukiwarce rybołówstw (fisheries.msc.org). Raport ten będzie zawierał informacje na temat wstępnej decyzji jednostki certyfikującej o przyznaniu lub nieprzyznaniu rybołówstwu certyfikatu MSC.  

Interesariusze, którzy byli zaangażowali się w proces oceny na etapie ogłoszenia Wstępnego Raportu Ogłaszającego do Konsultacji lub podczas wizyty terenowej, będą mieli 30 dni na dostarczenie informacji zwrotnej na temat Wstępnego Raportu do Konsultacji Publicznych.

Po rozważeniu przez zespół oceniający wszystkich danych zebranych podczas procesu oceny oraz rewizji eksperckiej opublikowany zostanie Wstępny Raport Końcowy (ang. Final Draft Report), który zawierał będzie ostateczną decyzję jednostki certyfikującej o przyznaniu lub braku przyznania certyfikatu MSC.

Proces certyfikacji powinien zakończyć się w lutym 2021 r.

 Decyzja o przystąpieniu do certyfikacji wg Standardu MSC polskich organizacji rybackich to ważny krok na drodze do zrównoważonego korzystania z zasobów Bałtyku. Musimy pamiętać, że istniejące przepisy i regulacje prawne nie gwarantują, że połowy są prowadzone w sposób zrównoważony, nawet w przypadku UE. Dlatego też podczas procesu oceny niezależni audytorzy weryfikują nie tylko przestrzeganie ogólnie przyjętego prawa, ale również to, czy rybołówstwo wykazuje własną inicjatywę we wprowadzaniu zrównoważonych praktyk. Mamy nadzieję, że obecny proces certyfikacji stanie się impulsem dla polskich organizacji rybackich do wdrażania dalszych pozytywnych zmian w rybołówstwie bałtyckim powiedziała Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej..

Dokładne informacje na temat procesu oceny MSC można znaleźć w publikacji „Certyfikuj się! Twój przewodnik po procesie certyfikacji rybołówstwa MSC”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości MSC zachęca do kontaktu z zespołem MSC w Polsce: polska@msc.org

Udostępnij na: